Cont Client
RECOMANDĂ

LEGISLAŢIE·LEGISLAŢIE

Hotarâri al Consiliului Local Suceava


HCL nr. 84 din 2016 - privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activităţii de transport, distribuţie şi furnizarea energiei termice pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat începând cu 1 aprilie 2016
HCL 273 din 14.10.2015 - privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice din mun. Suceava
HCL nr.2 din 2016 - privind actualizarea preturilor de referinta a energiei termice, urmare a scaderii TVA


Legislaţie


Ordinul M.L.P.A.T. nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici
Normativ-cadru privind contorizarea apei si energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici
H.G. nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice
Regulamentul pentru furnizarea si utilizarea energiei termice
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
Ordinul A.N.R.S.C. nr.343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda
Norma tehnica la Ordin ANRSC nr. 343/2010
O.U.G. nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie
O.G. nr. 55/2004 privind unele masuri financiare in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei
Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011
H.G. nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica
Ordinul A.N.R.S.C. nr.255/2006 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 233/2004 (Anexa 3)
Metodologia de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie termica in imobile de tip condominiu, din anul 2004
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata la 23.07.2010
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice
O.G. nr. 22/2002, privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii
Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei
Legea nr. 325/2006, legea serviciului public de alimentatie cu energie termica
Legea nr. 230/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si Norma metodologica de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009
Norma metodologica de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009